Welcome to My Project

Keyword
[เข้าสู่ระบบ] จำนวนโครงการทั้งสิ้่น 59 โครงการ
ชื่อโครางการ
ชื่อผุ้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
ลักษณะงบประมาณ
%
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2),การคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 นางเอื้องพร สุภา กลุ่มบริหารงานบุคคล งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) 100
การอบรมพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งและสิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างประจำ นางเอื้องพร สุภา กลุ่มบริหารงานบุคคล งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) 100
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู(นักศึกษาทุนรัฐบาล) นางเอื้องพร สุภา กลุ่มบริหารงานบุคคล งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) 100
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นางนราวรรณ มันนีน่า กลุ่มอำนวยการ โปรดเลือกลักษณะงบประมาณของโครงการ 54
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายดิศนันท์ ศรีวิลัย กลุ่มนโยบายและแผน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) 100
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับ จนท พัสดุของ รร นางนลินี กิติน่าน กลุ่มบริหารงานการเงิน งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) 100
ทดสอบ นางเอื้องพร สุภา กลุ่มบริหารงานบุคคล งบบริหารจัดการ สพป.ชม.3 100
การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน Towords Asean นายสมเดียว เกตุอินทร์ กลุ่มนิเทศก์ ติดตาม ประเมินผล งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 80
การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางจินดา กันทะศักดิ์ กลุ่มอำนวยการ งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการทำงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.3 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี กลุ่มอำนวยการ งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม 4 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี กลุ่มนโยบายและแผน งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
เสียงตามสายภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี กลุ่มอำนวยการ งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน นางสาวจีรวัฒน์ แก้วใจดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
การส่่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 นายวิษณุ แสนเมืองมูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
จัดตั้งเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวอย่างรอบด้าน นางมยุรา วรรณวัต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษา ปี 2555 นางมยุรา วรรณวัต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
การติดตามการรับนักเรียนโดยใช้ฐานข้อมูล แผนที่โรงเรียน(School Mapping) นายวิษณุ แสนเมืองมูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทุกเชื่อชาติ นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน 5 อำเภอ นางมยุรา วรรณวัต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบโครงการ จาก สพฐ./สำนัก จักสรรให้ 0
เข้าค่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งครูและนักเรียนแกนนำในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นางสาวจีรวัฒน์ แก้วใจดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบจากหน่วยงานอื่น 0

  1/3 ˹ : 1 2 3